Vatandaş Aydınlatma Metni

Çivril Belediye Başkanlığı .

Vatandaş Aydınlatma Metni


 1. Veri Sorumlusu 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun’’) göre Çivril Belediyesi (“Belediye’’ olarak anılacaktır.) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanun’un ‘Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Belediye işbu aydınlatma metni ile bu yükümlülüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır.  

Belediye olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Belediye’nin hizmetlerinden faydalanan kişiler dahil, Belediye ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin Kanun’a uygun olarak şeffaf şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluk ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.   


İlgili Kişi: Belediyenin verdiği hizmet kapsamında kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler (Vatandaş). 

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiliktir.  


 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Kişisel verileriniz Çivril Belediyesi tarafından  

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, 

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, 

 • İhale Süreçlerinin Yürütülmesi (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu), 

 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, 

 • Kiralama Süreçlerinin Yürütülmesi (2886 Devlet İhale Kanunu), 

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, 

 • Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (2886 Devlet İhale Kanunu), 

 • Talep / Şikayetlerin Takibi, 

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, 

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, 

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6.  Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.  

Vatandaş ile Belediyenin hizmetleri ve görevleri kapsamında işlenen veriler; Kişisel Bilgileri, İletişim Bilgileri, Görsel ve İşitsel Veriler, Sağlık Bilgileri, Kişisel Görüş ve Düşünceler, Ceza Mahkumiyet Bilgileri, Mesleki Deneyim, Finans Verileri, Özlük Verileri ve Fiziksel Mekan Güvenliği 

*İşlenmekte olan kişisel verileriniz Müdürlük Birimlerinin Aydınlatma Metinlerinde detaylı şekilde belirtilmiştir. 

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması 

Kişisel veriler, Kanun’un 8. Ve 9. Maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla tedarikçilerle, finans kuruşlarıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir. 

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda, talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına sadece kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.  

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimiz dışında kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.  


 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Belediye tarafından Belediye internet sitesi, matbu formlar, e-posta, telefon, faks, kargo/posta, yüz yüze görüşmeler gibi kanallardan otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü, fiziksel ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.  

Kanun’un 5. Maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu durumlarında açık rıza aranmaksızın kişisel veriler Belediye tarafından işlenebilecektir. Aksi durumlarda kişisel verileriniz açık rıza alınarak işlenebilecektir. 

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız 

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanun’un 14. Maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz. Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

 1. Veri Sorumlusun Başvuru 

Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde Belediyenin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini yapabilmesi için kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle (T.C. Kimlik Numarası, adres, cep telefonu vb.) birlikte kvkk.civril.bel.tr adresindeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak  

 • Yazılı olarak iadeli taahhütlü posta ile Çarşı Mahallesi Uşak Caddesi No:1 Çivril/DENİZLİ adresine, 

 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) civrilbelediyesi@hs01.kep.tr adresine veya 

 • Tarafımıza daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@civril.bel.tr  adresine elektronik olarak  

İletebilirsiniz. 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

* Belediyeye ilettiğiniz kimliğinizi doğrulayıcı nitelikteki bilgi veya belgelerde özel nitelikli verilere (kan grubu, din bilgisi vb.) yer verilmemesi gerekmektedir. 

* Belediye tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası’na kvkk.civril.bel.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.