Stajyer Aydınlatma Metni

Çivril Belediye Başkanlığı .

Stajyer Aydınlatma Metni


 1. Veri Sorumlusu


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun’’) göre Çivril Belediyesi (“Belediye’’ olarak anılacaktır.) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanun’un ‘Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Belediye işbu aydınlatma metni ile bu yükümlülüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Belediye olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Belediyenin hizmetlerinden faydalanan kişiler dahil, Belediye ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinizin Kanun’a uygun olarak şeffaf şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluk ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

İlgili Kişi: Belediye bünyesinde staj eğitiminde olan gerçek kişiler.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiliktir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Çivril Belediyesi tarafından

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6.  Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Staj dosyası kapsamında işlenen veriler;

Kişisel ve İletişim bilgileri: Adı Soyadı, İmza, Kimlik Fotokopisi, Adres Bilgisi, Telefon Numarası, E-posta Adresi

Özlük: SGK Giriş Bildirgesi

Finans: Banka Hesap/ IBAN Bilgisi

Mesleki Deneyim: Staj Kabul Formu, Öğrenim Bilgileri, Öğrenci Belgesi

Diğer bilgiler: Veli/ Vasi Bilgileri (Ad-Soyad, İmza, Adres Bilgisi, Telefon Numarası), Müdür/ Müdür Yardımcısı Bilgileri (Ad-Soyad, İmza, Adres Bilgisi, Telefon Numarası, Görev/ Unvan)

Fiziksel Mekân Güvenliği: Stajyerin giriş -çıkış kayıt bilgileri ile alınan görüntü kayıtları


 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Belediyenin elde ettiği kişisel verileriniz, sadece Belediye içi ilgili departmanın değerlendirmesine sunmak, staj eğitim süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi, yasal sınırlar çerçevesinde çalışmanızın tabi olduğu esasları belirlemek, staj faaliyeti takibi ve denetimi, Belediyenin uyguladığı staj eğitimi ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla Belediye içerisinde ilgili birimlere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere öğrenim gördüğünüz eğitim kurumu, banka, adli ve idari makamlar ile ilgili diğer resmi kuruluşlara aktarılabilecektir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimiz dışında kişisel verileriniz aktarılmayacaktır.


 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Belediyenin Lokasyonuna bırakmış olduğunuz veya göndermiş olduğunuz başvurular, Belediye Web Sitesi, Belediye e-postası gibi mecralar aracılığı ile göndermiş olduğunuz başvurular, kamera kayıtları, yüz yüze görüşmeler, Belediyenin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, tedarikçiler vasıtasıyla ve benzeri diğer kanallar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü, fiziksel ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kanun’un 5. Maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, kanunlarda ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler Belediye tarafından işlenebilecektir. Aksi durumlarda kişisel verileriniz açık rıza alınarak işlenebilecektir.


 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanun’un 14. Maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz. Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 1. Veri Sorumlusun Başvuru

Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde Belediyenin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini yapabilmesi için kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle (T.C. Kimlik Numarası, adres, cep telefonu vb.) birlikte kvkk.civril.bel.tr adresindeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak

 • Yazılı olarak iadeli taahhütlü posta ile Çarşı Mahallesi Uşak Caddesi No:1 Çivril/ Denizli adresine,
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) civrilbelediyesi@hs01.kep.tr adresine veya
 • Tarafımıza daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@civril.bel.tr adresine elektronik olarak

İletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

* Belediyeye ilettiğiniz kimliğinizi doğrulayıcı nitelikteki bilgi veya belgelerde özel nitelikli verilere (kan grubu, din bilgisi vb.) yer verilmemesi gerekmektedir. *

Belediye tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası’na kvkk.civril.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.